Bodlinatka jihoafrická (Acomys spinosissimus)

Bodlinatka jihoafrická
Chváme je obdobně jako ostatní bodlinatky.

Kontakt: Lenka.Sejbova@seznam.cz ÚVOD